Распорядок дня

 РАС­ПО­РЯДОК ДНЯ

Уча­щих­ся Ал­ма­тинс­кой Пра­вос­лавной Ду­хов­ной Се­мина­рии

 

7:30 Подъем
 
8:00 Ут­ренняя мо­лит­ва в хра­ме
 
8:30 Завт­рак
 
9:00-10:10 1-я па­ра за­нятий
 
10:20-11:30 2-я па­ра за­нятий
 
11:30-11:50 Пе­рерыв. 2-й завт­рак
 
11:50-13:00 3-я па­ра за­нятий
 
13:10-14:20 4-я па­ра за­нятий
 
14:30-15:00 Обед
 
15:30-16:30 Ра­бота на пос­лу­шани­ях
 
16:30-17:40 1-я па­ра са­мопод­го­тов­ки
 
17:50-19:00 2-я па­ра са­мопод­го­тов­ки
 
19:00-19:30 Ужин
 
19:30-21:30 Сво­бод­ное вре­мя
 
21:30-22:30 Ве­чер­няя мо­лит­ва
 
23:00 От­бой